Program studiów

S c r o l l D o w n

Program studiów

Program studiów podyplomowych
„Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)”

1. GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych
Program wykładów:

 • Cele, zadania i korzyści z realizacji GOZ w dokumentach UE i wybranych krajów
 • Rola GOZ w realizacji strategii i polityk gospodarczych Polski  – Krajowa Inteligentna Specjalizacja KIS-GOZ i Mapa Drogowa GOZ
 • Mocne i słabe strony wdrażana GOZ – w wybranych krajach, regionach i sektorach gospodarczych
 • Dobre praktyki realizowanych projektów H2020, Interreg i innych w zakresie GOZ
 • Nowe programy wspierające GOZ w UE i Polsce  – zasady możliwości udziału

Program ćwiczeń:

 • Ocena regulacji i strategii GOZ i jej wpływ na działania podmiotów gospodarczych w Polsce oraz polityki regionalne
 • Opracowanie założeń dla nowych projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie GOZ

2. GOZ jako nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego – wyzwania dla branż, podmiotów gospodarczy i regionów
Program wykładów:

 1. Nowe wyzwania w zakresie globalnych trendów społeczno-gospodarczych
 • Od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Istota i pojęcie GOZ
 • GOZ a zrównoważony rozwój
 • Rola państwa i instytucji finansowych w rozwoju GOZ
 1. Charakterystyka GOZ w Polsce
 • Identyfikacja bieżącej sytuacji GOZ w Polsce i wybranych regionach
 • Perspektywy rozwoju modelu GOZ w Polsce i wybranych regionach
 • GOZ jako szansa dla rozwoju biznesu w Polsce
 1. Wskaźniki GOZ w wybranych krajach, regionach i podmiotach gospodarczych
 • Przegląd wskaźników monitorowania GOZ w wybranych krajach, regionach i podmiotach gospodarczych
 • Dobre praktyki
 • Monitorowanie i ewaluacja wskaźników GOZ

Program ćwiczeń:

 • Model GOZ w Polsce i wybranych regionach
 • Identyfikacja możliwości implementacji GOZ w wybranych sektorach gospodarki
 • Diagnoza wybranych sektorów gospodarki, identyfikacja celów
 • Prognozowanie rozwoju, stymulanty i destymulanty wybranych sektorów
 • Zdefiniowanie barier utrudniających wprowadzenie GOZ w wybranych sektorach
 • Identyfikacja instrumentów umożliwiających osiągniecie przyjętych celów z zakresu GOZ w wybranych sektorach.
 • Prezentacja projektów grupowych

3. Modele biznesowe GOZ i możliwości ich wdrożenia
Program wykładów:
Dynamiczne i interaktywne wprowadzenie do koncepcji zrównoważonego ekonomiczno-społeczno-gospodarczego, w oparciu o założenia 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz GOZ:

 • zrozumienie wpływu i zależności produkcji i konsumpcji na stan środowiska naturalnego, w szczególności w kontekście dostępu do surowców i zmian klimatu, szczegółowe omówienie celów zrównoważonego rozwoju;
 • GOZ a SDGs;
 • omówienie modeli biznesowych;
 • zmiany modeli biznesowych i zamykania obiegów GOZ;
 • strategie transformacji w kierunku GOZ;
 • omówienie wybranych studium przypadków.

Program ćwiczeń:
Warsztaty poprowadzone w oparciu o metodę Business Model Canvas, w czasie których przeanalizowany zostanie model biznesowy wybranego przedsiębiorstwa uwzględniając łańcuch wartości, rolę interesariuszy oraz dostępne narzędzia IT oraz  Circulareconomytoolkit.
Na tej podstawie w drugiej części warsztatu uczestnicy zastanowią się na jakich etapach tracona jest wartość, jaki model biznesowy może być najbardziej pożądany i w jaki sposób należy go wdrożyć.

4. Ekonomiczna i techniczna ocena tworzenia produktów z odpadów – dobre praktyki ponownego użycia i recyklingu
Program wykładów:

 • Założenia gospodarki odpadami i ich zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej i w Polsce / podstawowe definicje i terminy dotyczące utylizacji oraz odpadów do wykorzystania /
 • Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów i ustawodawstwem RP
 • Stan środowiska a gospodarka odpadami na świecie / w Unii Europejskiej i w Polsce / według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska EEA
 • Wdrażanie zasad  „czystej produkcji”  według programów środowiskowych ONZ
 • Zbiórka, segregacja, recykling, utylizacja i składowanie jako etapy zorganizowanej gospodarki odpadami
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – stan prawny i organizacja zbiórki odpadów komunalnych, niebezpiecznych i pozostałych
 • Problematyka zagospodarowania i utylizacji wszystkich rodzajów odpadów w świetle międzynarodowej polityki ekologicznej w ramach zrównoważonego rozwoju
 • Metody zagospodarowania  odpadów jako wyraz odpowiedzialności cywilizacyjnej w aspekcie środowiskowym, ekonomicznym i technologicznym

Program ćwiczeń:

 • Segregacja u źródeł jako pierwszy etap recyklingu
 • Analiza ekonomiczna pod kątem wartości odzysku materiałów po recyklingu / np. ceny rynkowe materiałów /
 • Przegląd i ocena technologii przetwarzania odpadów –  recyklingu
 • Zasada 5R – Przegląd i analiza powtórnego wykorzystania – recyklingu odpadów w różnych gałęziach przemysłu
 • Przegląd dobrych praktyk z rynku powtórnego wykorzystania odpadów w kraju i świecie. Nowy model konsumencki preferujący produkty pochodzące z recyklingu

5. Rola GOZ w branży opakowaniowej
Program wykładów:

 • Wpływ GOZ na branże opakowań i tworzyw sztucznych
 • Gospodarka opakowaniowa w Polsce i w świecie.
 • Wykorzystanie biomateriałów w przemyśle opakowaniowym.
 • Projektowanie opakowań dla recyklingu.
 • Strategie GOZ dla opakowań.

Program ćwiczeń:

 • Mapowanie strumieni materiałowych w gospodarowaniu opakowaniami.
 • Identyfikacje barier i wskazanie szans oraz zagrożeń w przemyśle opakowaniowym.
 • Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z opakowaniami w GOZ.
 • Projektowanie opakowań zgodnie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.

6. Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów

 • Analiza i ocena rozwiązań technologicznych pod kątem zgodności z założeniami GOZ na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Polsce
 • Symbioza przemysłowa na świecie – uwarunkowania prawne i technologiczne
 • Wyniki z realizacji projektu Symbi – dobre praktyki symbiozy przemysłowej  w Polsce 
 • GOZ a symbioza przemysłowa – możliwości wdrożenia rozwiązań w regionach w Polsce

7. Możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ. Zielone zamówienia publiczne w GOZ

 • Analiza i ocena projektów i programów wspierających działania w zakresie GOZ dla przedsiębiorców, nauki i NGO ze środków krajowych (fundusze strukturalne, NFOSiGW, MSZ, fundusze regionalne)
 • Analiza i ocena projektów i programów wspierających działania w zakresie GOZ dla przedsiębiorców, nauki i NGO ze środków krajowych (Horyzont Europa, Fundusze Norweskie, Life, Interreg)
 • Rola Zielonych Zamówień i zamówień zgodnych z GOZ zasady i dobre praktyki
 • Ocena możliwości dofinansowania działań w zakresie budownictwa zgodnego z założeniami GOZ

8. Tworzywa sztuczne a modele biznesowe i strategie GOZ
Program wykładów:

 • Wpływ tworzyw na środowisko i gospodarkę: determinanty GOZ
 • Rozwój i komercjalizacja modeli biznesowych w obszarze tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne a gospodarka obiegu zamkniętego – problemy implementacyjne
 • Strategie rozwoju wykorzystania tworzyw sztucznych zgodne z koncepcją GOZ.

Program ćwiczeń:

 • Efektywność ekonomiczna wykorzystania tworzyw a gospodarka obiegu zamkniętego – problemy pomiaru. 
 • Identyfikacja możliwości zamykania obiegu tworzyw od fazy projektowej do końca cyklu życia.
 • Studia przypadków: dobre praktyki i niepowodzenia modeli biznesowych gospodarowania tworzywami sztucznymi
 • Projekt: ocena kosztów i korzyści  stosowania praktyk GOZ w ramach łańcuchów tworzenia wartości wykorzystujących tworzywa

9. Modele biznesowe w energetyce konwencjonalnej a możliwości wdrażania GOZ
Kurs koncentruje się na wprowadzeniu do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Zaprezentowana zostanie perspektywa gospodarcza, społeczna i środowiskowa w oparciu o zintegrowane modelu opartym na zasobooszczędnym podejściu w całym łańcuchu wartości. W szczególności zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • Cele GOZ w kontekście modeli biznesowych.
 • Prezentacja różnych opcji i podejść do modeli biznesowych związanych z GOZ.
 • Charakterystyka cyrkularnych modeli biznesowych – główne cele, założenia i wymagania.
 • Mapa drogowa wdrażania GOZ a energetyka.
 • Możliwości adaptacji energetyki konwencjonalnej opartej na węglu do koncepcji GOZ i realizacji celów klimatycznych poprzez wykorzystanie ubocznych produktów spalania.
 • Bezodpadowa energetyka konwencjonalna – szanse, możliwości, zagrożenia
 • Wskaźniki wdrażania GOZ w sektorze energetycznym.
 • Potencjał; środowiskowy wdrażania GOZ w energetyce
 • Przegląd przykładów wdrożenia GOZ.

10. Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach GOZ
Program wykładów:

 • Ryzyko i niepewność.  Negatywne i pozytywne strony ryzyka.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej. Rodzaje ryzyka.
 • Wdrożenie modelu GOZ w przedsiębiorstwie a jego ekspozycja na ryzyko.
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – ujęcie tradycyjne.
 • Współczesne podejście do zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
 • Zastosowania derywatów do zarządzania ryzykiem – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych.

Program ćwiczeń:

 • Identyfikacja czynników ryzyka w działalności podmiotów gospodarczych.
 • Ryzyko o charakterze zewnętrznym. Ryzyko o charakterze wewnętrznym.
 • Projekt w postaci prezentacji.

11. GOZ i czystsza produkcja. Dobre praktyki z przemysłu

 • Założenia czystszej produkcji i sposoby pomiaru
 • Program czystszej produkcji w Polsce i na świecie – cele i zadania
 • Wpływ czystszej produkcji na strategie biznesowe przedsiębiorstw
 • Czystsza produkcja a społeczna odpowiedzialność biznesu i ekoinnowacje – możliwości raportowania
 • Dobre praktyki rozwiązań czystszej produkcji w wybranych branżach przemysłu

12. Znaczenie i rozwój OZE w kontekście GOZ. Eko-projektowanie
Program wykładów:

 • Globalne problemy ochrony środowiska i jego degradacji oraz tzw. ocieplenie klimatu
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć i modeli biznesowych GOZ
 • Rola GOZ w polityce i strategii UE i innych krajów, w tym Chin – narzędzia i instrumenty wspierające transformację w kierunku GOZ oraz cena kosztów  korzyści transformacji w kierunku GOZ
 • Źródła emisji CO2 (emisja innych gazów tzw. cieplarnianych) oraz ich wpływ na zmiany klimatyczne
 • Rozwój recyklingu odpadów poużytkowych i poprodukcyjnych z preferowanym odzyskiem produktowym i materiałowym
 • Nowoczesne, innowacyjne technologie odzysku produktowego i materiałowego (opakowania, PWzE, ZSEE)
 • Przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego jako imperatyw nowoczesnej gospodarki
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) jako nowoczesny model gospodarczy
 • Eko-projektowanie jako fundament GOZ
 • Wdrożenie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  w GOZ
 • Dobre praktyki wdrażania modeli biznesowych GOZ

Program ćwiczeń:

 • Omówienie Mapy drogowej GOZ, która jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a tym samym wpisuje się w całościową wizję rozwoju kraju.
 • Omówienie zasad: GOZ jako modelu gospodarczego, w którym spełnione są następujące podstawowe założenia:
  1. wartość dodana surowców/zasobów, materiałów  i produktów jest maksymalizowana lub
  2. ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana,  a powstające odpady są zagospodarowywane  zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  z odpadami  (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).
 • Wpływ GOZ na zrównoważony rozwój firm. Praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ GOZ na rozwój gospodarczy i strategii konkurencyjności organizacji.
 • Identyfikacja koniecznych zmian świadomości społeczeństwa. Student będzie mobilizowany do kreatywnego myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w przedsiębiorstwie.

13.  Ślad węglowy (CF) i  środowiskowy (LCA) a GOZ. Analiza przepływu materiałów i efektywność zasobów bazy modeli biznesowych GOZ dla MSP

 • Ślad węglowy i środowiskowy w polityce Polski i UE
 • Zasady naliczania śladu węglowego  – ujęcie teoretyczne zgodnie z normą ISO 14067 
 • Oprogramowania  śladu węglowego – zajęcia praktyczne
 • Ślad środowiskowy i ekologiczny w wybranych branżach przemysłu i regionach

14. Seminarium dyplomowe

 • Typologia badań naukowych.
 • Zasady i metody prowadzenia badań naukowych.
 • Konstrukcja planu i struktura pracy dyplomowej.
 • Wybór i selekcja źródeł literatury do przygotowania pracy dyplomowej.
 • Dyskusja w problematyce poruszanej w obszarach badawczych studentów.