Informacje o studiach

S c r o l l D o w n

Informacje o studiach

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Zarządzania AGH,
Katedra Zarządzania w Energetyce

Harmonogram:

  1. Rekrutacja – szczegółowe informacje w sekcji rekrutacja
  2. Rozpoczęcie semestru zimowego – październik
  3. Rozpoczęcie semestru letniego – marzec
  4. Lipiec – październik sesja egzaminacyjna i obrona pracy dyplomowej październik zakończenie studiów oraz wydawanie świadectw
  5. Zajęcia prowadzone są on-line lub stacjonarnie.

Cel studiów podyplomowych:

Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, ponieważ GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko, poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

Zakres tematyczny:

Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Program studiów obejmuje 14 przedmiotów. Studia podyplomowe będą realizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 2 pt. „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z eko-innowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”, w projekcie ”Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Ogólne cele kształcenia w ramach studiów podyplomowych

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej przejście z modelu gospodarki linearnej do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktualna i usystematyzowana wiedza na temat GOZ będzie ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych), budowę strategii, wykorzystanie modeli i instrumentów wspierających GOZ, poszukiwanie rozwiązań win-win tj. korzystnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska.